Utama > Tasawwuf Islam > Mengenal Diri Mengenal Allah. (bhg 2)

Mengenal Diri Mengenal Allah. (bhg 2)

Januari 18, 2012 Tinggalkan komen Go to comments

seal Rasulullah SAWW

Penerimaan Agama

 

Agama itu adalah diterima mengikut Salafus Sholeh yang ia menerima daripada Rasulullah S.A.W.W dan Rasulullah S.A.W.W menerima daripada Allah Taala dengan wasitoh (perantaraan) Al-Qur’an atau malaikat atau dengan ketiadaan wasitoh.

Maka usul-usul agama hendaklah berpandu kepada al-Qur’an dan Hadis atau Ijma’ Ulama. Jika tidak didapati daripada Al-Qur’an, Hadis atau Ijma’ Ulama adalah Mardud (tak boleh diterima) kerana agama Islam yang kita ambil ini adalah bertaqlid (mengikut) Salafu-Soleh bukan dengan semata-mata akal atau fikiran kerana akal tak sampai memahami perkara-perkara yang ghaib. Maka tiap-tiap amalan yang menyalahi Al-Qur’an atau Hadis atau Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah ia termasuk ke dalam Bida’ah yang haram seperti sabda Rasulullah S.A.W.W yang bermaksud;

“Tiap-tiap perkara Agama yang baru diada-adakan itu bida’ah dan tiap-tiap bida’ah itu sesat dan tiap-tiap sesat itu dalam nerakalah tempatnya”.

Adapun sebab kita bertaqlid kepada Salafu-Soleh kerana mereka itu hampir dengan Rasulullah SAWW. dan mereka itu lebih mengetahui dengan kehendak Rasulullah SAWW.  dan kehendak al-Qur’an. Maka dari sebab inilah Rasulullah SAWW telah mengiktiraf dan memuji mereka yang hampir masa dengan sabdanya yang masyhur iaitu;

“Sebaik-baik kaum itu, mereka semasaku, kemudian yang mengiringi mereka itu, kemudian yang mengiringi mereka itu”

Ini bermaksud Rasulullah SAWW hanya mengiktiraf dan memuji orang-orang yang ada dalam tiga kurun sahaja. Maka orang-orang yang dalam tiga kurun itu dinamakan Salafu-Soleh. Antara mereka termasuklah Mazhab Imam Yang Empat iaitu Imam Shafie, Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Malik bagi Ilmu Fekah dan Sheikh Junaid Al-Bagdadi, Imam Abu Qasim Al-Qusyairi bagi Ilmu Tasauf, dan Imam Ashaari, Maturidi bagi Ilmu Usuluddin.

 

Yang Dinamakan Agama

Adapun yang dinamakan agama itu ibarat daripada terhimpun padanya empat [4] perkara iaitu;

1. Iman

2. Islam

3. Tauhid

4. Makrifat

Erti Iman itu ialah percaya dan membenarkan barang (sesuatu) yang didatangkan oleh Rasulullah SAWW; iaitu tiap-tiap perkara yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi SAWW itu sebenarnya datang dari Allah S.W.T. Bukanlah buatan dan rekaan daripada Nabi SAWW  seperti firman Allah S.W.T. yang bermaksud;

Tiada ia (Nabi) bertutur daripada pihak kemahuan dirinya melainkan ia (Nabi) bertutur itu wahyu yang diwahyukan kepadanya.

Juga ada tersebut dalam sebuah hadis Qudsi yang menunjukkan akan kebenaran Rasulullah SAWW. dengan firman Allah SWT yang bermaksud:

Telah benarlah hambaku (Muhammad SAWW.) pada tiap-tiap barang yang menyampai ia daripadaKu (Allah SWT).

Dan adalah kesimpulan Iman itu dinamakan Rukun Imam. Ianya mencakupi enam [6] perkara iaitu;

1. Percayakan Allah

2. Percayakan Malaikat

3. Percayakan Kitab Allah

4. Percayakan Segala Rasul Utusan Allah

5. Percayakan Hari Qiyamat

6. Percayakan Untung Baik dan Untung Jahat itu daripada Allah

Adapun makna percaya akan Allah SWT itu ialah ‘Itiqad dengan jazam [tetap dan teguh] yang putus bahawasanya Allah Ta’ala itu adalah Tuhan Yang Esa (Tunggal) yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang menjadi sekelian makhluk dan mentadbirkannya dengan bijaksana dan wajib dikenal akan Allah dengan sebenar-benar pengenalan dan patut disembahkanNya.

Dan makna percayakan malaikat itu ialah percayakan bahawa Malaikat itu hamba Allah Ta’ala yang bukan mereka itu laki-laki atau perempuan dan tiada mereka itu beribu dan berbapa dan tiada mereka itu makan dan minum dan tiada mereka itu tidur. Adalah pekerjaan mereka itu mengikut apa yang dititahkan oleh Allah Ta’ala dan bilangan mereka itu terlalu banyak tiada boleh mengetahuinya melainkan Allah Ta’ala jua. Sekelian mereka itu terpelihara daripada mengerjakan maksiat lagi suci mereka itu daripada segala sifat manusia. Bahawasanya penghulu-penghulu mereka itu empat iaitu;

1. Jibrail menyampaikan wahyu

2. Mikail menurunkan hujan dan menjaga rezeki

3. Israfil meniup sangkakala

4. ‘Izrail mencabut nyawa

Dan wajib diketahui akan mereka itu atas jalan tafsil sepuluh malaikat mengikut tugas/pekerjaan iaitu;

Munkar dan Nakir yang menanya keduanya kepada segala orang yang telah mati.

Malik Ridzuan menjaga syurga.

Malik Zabaniah menjaga neraka.

Rakid dan Atid satu pada kanan Mukallaf dan satu pada kiri menyurat keduanya akan sekelian kebajikan dan kejahatan yang dikerjakan oleh mukallaf itu.

Wajib pula mengetahui beberapa malaikat yang menanggung ‘Arash’ dan mereka itu sekarang ini empat malaikat dan ditambah akan mereka itu empat malaikat lagi pada hari qiyamat yang mana jumlah semuanya adalah lapan sebagaimana Firman Allah yang bermaksud;

“Menanggung ia [malaikat] akan ‘Arasy Tuhan engkau atas mereka itu pada hari Qiyamat lapan orang”.

Dan makna percaya akan Kitab Allah Ta’ala itu iaitu beramal dengan segala suruhannya dan menjauh segala tegahan serta yakin dan percaya dengan sebenar-benar kepercayaan bahawasanya sebenar daripada Allah Ta’ala. Bahawasanya kitab yang diturunkan dari langit itu sebanyak 104 Suhuf;

50 Suhuf diturunkan kepada Nabi Syis

30 Suhuf diturunkan kepada Nabi Idris

10 Suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim

10 Suhuf diturunkan kepada Nabi Musa dahulu sebelum daripada Kitab Tuarat

Kitab Taurat bagi Nabi Musa

Kitab Injil bagi Nabi Isa

Kitab Zabur bagi Nabi Daud

Kitab Al-Qur’an bagi Nabi Muhammad SAWW.

Maka sekelian yang tersebut itu wajib kita percaya dan membenarkannya. Akan tetapi apabila dibangkitkan Nabi Muhammad SAWW. dan diturunkan kepadanya Al-Qur’an, maka tiada harus mengikut akan yang lain daripada Al-Qur’an kerana Al-Qur’an menghimpunkan dan menasakhkan akan segala hukum yang turun kepada rasul-rasul yang dulu daripada Nabi Muhammad SAWW.

Dan makna percaya akan sekelian Anbiya’ ‘Alaihissalamtu-Wassalam adalah sekelain mereka itu 124000 orang atas qaul yang masyhur dan yang jadi Rasul daripada mereka itu 313 orang. Wajib dipercayai apa-apa yang dikhabarkan oleh mereka itu adalah sebenarnya titah daripada Allah Taala seperti segala suruhan dan tegahnya bukan daripada hawa nafsu mereka itu (rasul-rasul) sendiri tetapi adalah datang daripada Wahyu Allah SWT.

Dan makna percaya akan hari Qiyamat ialah percayakan kedatangan hari penentuan yang lagi akan berlaku dengan tiada syak. Termasuk juga percaya akan alam kubur, hari bangkit semula,hari perhimpunan (masyar), kiraan amalan, mizan, pembahagian surat amalan, titian sirat, syafaat Kubra Nabi Kita Muhammad SAWW.,syurga dan neraka dan lain-lain yang berkaitan dengan hari Qiyamat.

Dan percaya kepada untuk baik dan untung jahat sekeliannya adalah dengan kuasa dan kehendak Allah yang telah ditentukan dan dikadarkan daripada azali lagi.

Bermula Iman ada kalanya bertambah dengan sebab bertambah taat manusia dengan mengerjakan segala titah perintah Allah SWT dan menjauhkan segala larangan dan ada kalanya kurang dengan sebab kurang taat dengan sebab mengerjakan maksiat seperti firman Allah dalam Surah Al-Anfaal: 3 yang bermaksud;

“Dan apabila dibaca atas mereka itu akan ayat-ayat Allah Taala nescaya bertambah mereka itu imannya”. dan sabda Nabi SAWW. yang bermaksud;

“Bermula Iman itu lebih daripda tujuh puluh cawangan”. {Riwayat Bukhari)

Dan adalah martabat orang mukmin itu tiga martabat iaitu;

1.Dholim Linafsih iaitu Zalim dirinya sendiri iaitu mereka sentiasa mengerjakan maksiat atau mereka yang mencampur amal-amal yang sholeh dengan kejahatan.

2. Muktasid iaitu mereka yang beramal atas perkara-perkara yang wajib dan menjauhkan perkara yang haram dengan tidak menambahkan amalan-amalan yang sunat dan tiada kurang dengannya.

3. Saabiqul Bilkhoiraat iaitu mereka yang berlumba kepada kebajikan iaitu mereka sentiasa Taqarub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT dengan mengerjakan segala yang wajib dan segala yang sunat serta meninggalkan perkara yang haram dan yang makruh seperti firman Allah dalam Surah Al-Fatir;32 yang bermaksud;

“Kemudian Kami pusakakan kitab itu untuk orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami. Di antara mereka ada yang aniaya kepada dirinya(tidak mengikut isi kitab/Dholim Linafsih ) dan di antaranya ada yang sederhana(menurut sekadar tenaganya/Muktasid) dan di antaranya ada yang maju(Saabiqul Bilkhoiraat) memperbuat kebajikan dengan izin Allah. Itulah kurnia yang besar”.

Allah

Adapun keadaan Iman itu setengah ulama telah membahagikan kepada lima bahagian iaitu;

1. Iman Taqlid iaitu iman yang mengambil daripada perkataan orang dengan tiada boleh mengeluarkan dalil. Iman ini ada pada kebanyakan orang awam.

2. Iman Ilmu Yakin iaitu iman yang jadi daripada makrifat pada segala ‘Aqaid dengan segala dalil. Iman ini adalah bagi orang-orang yang mempunyai dalil dan burhan.

3. Iman ‘Ainul Yakin iaitu iman yang jadi daripada makrifat hati bagi Allah Ta’ala dengan sekira-kira tiada ghaib daripada hatinya dengan sekejap mata jua pun. Iman ini bagi Ahli Muroqabah dinamakannya Makam Muroqabah.

4. Iman Haqqul Yakin iaitu iman yang jadi daripada musyahadahkan Allah Ta’ala dengan Ainul Basyirah(mata hati). Iman ini bagi orang Arif yang dinamakan Maqam Musyahadah.

5. Iman Kamalul Yakin atau iman daripada hakikat iaiutu iman yang jadi daripada keadaan tiada memandang ia melainkan Allah Subhanahuwata’ala. Iman ini bagi orang yang Tahqiq yang dinamakan Makam Fana. {Petikan daripada Kitab ‘Aqiidatun-Najin}

Adapun erti Tauhid itu mengesakan Zat Allah Ta’ala dan mengesakan SifatNya dan mengesakan AsmaNya dan mengesakan AfaalNya.

Adapun erti makrifat itu mengenalkan yakni mengenalkan ZatNya yang Wajibal Wujud dan mengenalkan setengah daripda Sifat Kamalat Tuhan yang tiada terhingga banyaknya dan mengenalkan setengah daripada AfaalNya yang mengadakan Mumkin daripada tiada kepada ada dan daripada ada kepada tiada.

Maka mengenal ini difardukan atas tiap-tiap mukallaf yang ‘Akil Baligh lelaki dan perempuan kerana setengah daripada permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dan belajar dan mengajar akan dia sebagaimana sabda Rasulullah SAWW. yang bermaksud;

“Permulaan agama ialah mengenal Allah”.

Yakni mengenal setengah daripada SifatNYa yang wajib lagi sabit bagi Zat Tuhan kita; dan yang mustahil padanya dan harus padaNya seperti yang difatwakan oleh Imam Sanusi Rahimallahi Taala dengan katanya;

“Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui barang yang wajib pada hak Tuhan kita dan barang yang mustahil padaNya dan barang yang harus padaNya dan demukian juga pada hak segala Rasul ‘Alaihi Sholaatu Wassalam.”

Maka dengan mengenal yang demikian itu barulah sah ibadatnya. Ini diambil faham daripada sabda Rasulullah SAWW yang bermaksud;

“Tiada sah ibadat melainkan kenal tuhan yang diibadat akan Dia.”

Tetapi bukanlah disuruh kenal itu Kunhi (Ain) Zat Allah Ta’ala kerana Kunhi Zat Allah Ta’ala tiada dapat oleh pendapat segala makhluk melainkan Nabi kita Muhammad SAWW. ketika ia mikraj jua seperti Firman Allah SWT  yang bermaksud

“Tiada mendapat akan Dia (Allah) oleh segala penglihatan dan Ia jua yang mendapat akan penglihatan” dan lagi sabda Nabi SAWW yang bermaksud :

“Bahawasanya Allah Ta’ala terdinding Ia daripada penglihatan dan bahawasanya segala malaikat yang di atas menuntut akan Dia sebagaimana kamu tuntut akan dia itu”

Dan makna terdinding Alaah Ta’ala daripada penglihatan samada penglihatan yang zhohir iaitu tiada dapat dipandang atau dilihat akan Kunhi zat Allah Ta’ala di dalam dunia ini maka tiap-tipa perkara yang didapati dengan pancaindera di dalam dunia ini adalah sekeliannya itu makluk bukan Tuhan.

Atau dengan fikiran iaitu tiada dapat memikir akan hakikat Kunhi zat dan kerana Tuhan itu :

“Tiada seumpama Allah Ta’ala itu suatu dan Ia jua Tuhan yang amat mendengar lagi amat melihat”.

Dan Sabda Nabi SAWW yang bermaksud :”Mahasuci engkau (hai Tuhanku) tiada aku kenal akan dikau sebenar-benar pengenalan”

Dan kata Saiyyidina Abu Bakar Al-Sidiq RA. “Lemah daripada pendapat itulah pendapat”. dan kata Sayyidina Ali RA. “Tiap-tiap barang yang terlintas pada cita-citamu dan yang berupa pada hatimu maka Allah Ta’ala bersalahan akan yang demikian itu”.

Dan kata Sayyidina Jaafar Al-Shodiq RA.”Barang(sesuatu) yang terlintas di hati engkau maka iaitu binasa. Bermula Allah Ta’ala menyalahi yang demikian itu”

Dan kata segala ‘Arifin “Demikianlah Ijmak(sepakat) Ahli Sunnah Wal Jammah…tiap-tiap barang yang tersangka dengan segala sangka kamu dan dapat akan dia dengan akal kamu maka adalah ia baru seumpama kamu”.

Kerana yang demikian itulah Rasulullah SAWW bersabda dengan maksudnya;

“Fikir oleh kamu pada segala kejadian dan jangan kamu fikir pada Yang Menjadi kerana bahawasanya tiada dapat meliputi fikiran kamu.”

Iaitu hendaklah fikir kepada segala kejadian ciptaan Allah S.W.T seperti langit bumi dan barang antara keduannya yang menunjukkan akan keesaan Allah S.W.T dan kekuasaan.

Bahawasanya Allah Ta’ala bersifat Ia dengan segala Sifat Kamalat yang tiada terhingga baiknya melainkan Ia jua Yang Tahu. Tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia dengan jalan tafsil (perincian) melainkan dua puluh sifat jua seperti kata Imam Sanusi Rahimallahu Taala ” Setengah daripada barang yang wajib mengetahui oleh tiap-tiap mukallaf bagi Tuhan kita 20 sifat.

Oleh itu tiap-tiap seorang daripada kita WAJIB mempelajari Ilmu Sifat 20 ini yang juga disebut seperti kenyataan di atas tanpa mengira siapa kita.

Bersambung pada tajuk seterusnya Hakikat Ma’rifat. Insya Allah S.W.T

Advertisements
 1. pacorabbane
  Mac 26, 2013 at 8:18 am

  Bukankah pada Agama itu terhimpun Rukun Iman,Rukun Islam,Rukun Ihsan dan Rukun Qiamat..?

 2. November 7, 2012 at 8:04 pm

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll
  settle for book-marking and adding your RSS feed
  to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this site with my Facebook group.
  Chat soon!

 1. No trackbacks yet.

Anda yang Prihatin Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: